Tư vấn kỹ thuật sửa máy may

Tư vấn kỹ thuật sửa máy may...Liên hệ: 0919 53 8910

Sửa máy may 1 kim

Sửa máy may 1 kim điện tử

Sửa máy may 2 kim

Sửa máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ

Sửa máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ

Sửa máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ

Sửa máy chân đè

Sửa máy dập oze

Sửa máy đính cúc

Sửa máy di bọ cơ, điện tử